دانلود فرمهای مورد نیاز کارتخوان سیار امید سپه

دانلود فرمهای مورد نیاز کارتخوان سیار امید سپه
عنوان حجم دانلود
فرم استشهاد نامه کارتخوان سیار 92 مگابایت
نمونه قرارداد پذیرندگی کارتخوان سیار 398 مگابایت

 دانلود فرمهای مورد نیاز کارتخوان سیار امید سپه
 

مدارک مورد نیاز 

  1 - کپی پشت ورو کارت ملی
2-کپی شناسنامه صفحه اول و توضیحات
3-تاییدیه پستی
4- تاییدیه شبا حساب بانکی
5- تکمیل فرم استشهاد
6-تکمیل قرارداد پذیرندگی