دانلود فرمهای مورد نیاز کارتخوان سیار فناپ

دانلود فرمهای مورد نیاز کارتخوان سیار فناپ
عنوان حجم دانلود
فرم استشهاد نامه کارتخوان سیار 109 مگابایت
نمونه قرارداد پذیرندگی کارتخوان سیار 3515 مگابایت
فرم تفویض اختیار مجوز کسب 162 مگابایت

دانلود فرمهای مورد نیاز کارتخوان سیار فناپ 

مدارک مورد نیاز

 1 - کپی پشت ورو کارت ملی
2-کپی شناسنامه صفحه اول و توضیحات
3-تاییدیه پستی
4- تاییدیه شبا حساب بانکی
5- تکمیل فرم استشهاد
6-تکمیل قرارداد پذیرندگی