دانلود فرمهای مورد نیاز کارتخوان سیار فناوا

دانلود فرمهای مورد نیاز کارتخوان سیار فناوا
عنوان حجم دانلود
فرم استشهاد نامه کارتخوان سیار 314 مگابایت
نمونه قرارداد پذیرندگی کارتخوان سیار 358 مگابایت
آموزش تکمیل فرم استشهاد محل 214 مگابایت

دانلود فرمهای مورد نیاز کارتخوان سیار فناوا

مدارک مورد نیاز

 1 - کپی پشت ورو کارت ملی
2-کپی شناسنامه صفحه اول و توضیحات
3-تاییدیه پستی
4- تاییدیه شبا حساب بانکی
5- تکمیل فرم استشهاد
6-تکمیل قرارداد پذیرندگی