دانلود نرخ خرید تضمینی نیروگاهها سال98

دانلود نرخ خرید تضمینی نیروگاهها سال98
عنوان حجم دانلود
دانلود نرخ خرید تضمینی نیروگاههای خورشیدی سال98 1409 مگابایت

دانلود نرخ خرید تضمینی نیروگاهها سال98

به منظور حداکثرسازی ضریب تحقق مزایای تولید برق از منابع تجدیدپذیر و نیز افزایش رقابت پذیری در زنجیره صنعت برق تجدیدپذیر، افزایش تعرفه‌های خرید تضمینی برق از سوی وزیر محترم نیرو طبق فایل پیوست اعلان و ابلاغ  گردید.